Формуляр за упражняване на отказ

ЕТ“ЛИМАН – 8 – ЕЛИНА КОЛЕВА”

с ЕИК834030684, със седалище и адрес на управление с. Вранино, община Каварна

телефон за връзка: 0885096574, електронна поща: natural@liman8.bg. 

адрес за кореспонденция: гр. Kaварна, ПК 9650, бул.” „България“” 30, Магазин „Натурал”.

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

/описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………………………………………………………………….

Стоката е получена на …………………………………………………………………………..

/посочва се датата на получаване от потребителя/

…………………………………………………………………………………………………………

/Име на потребителя/

гр./с………………………………………………………………………………………………

/Адрес на потребителя/

 ……………….                                                                     …………………………….      

/Дата/                                                                     /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • приемане на стоките от потребителя

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.