Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ЕТ „ЛИМАН- 8- ЕЛИНА КОЛЕВА“

ЗА ДЕЙНОСТТА И РАБОТАТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.MagazinNatural.bg

 1. ПРЕДМЕТ


Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ЕТ“ЛИМАН – 8 – ЕЛИНА КОЛЕВА” със седалище и адрес на управление с. Вранино, община Каварна, вписано в регистъра на търговските дружества към Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 834030684, представлявано от своя управител и законен представител Елина Марчева Колева, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна и всяко лице, което зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.MagazinNatural.bg, наричано по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, от друга страна.

 1. ДЕФИНИЦИИ

Чл.2. Употребените в настоящите Общи условия термини и съкращения, имат следното значение:

 • „Общи условия”,“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта                              www.MagazinNatural.bg
 • “Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.MagazinNatural.bg, неговите приложения, мобилни и други версии;
 • “Платформа” – платформа за обяви, реклама, продажба на артикули, собственост на Администратора и достъпна за потребителите чрез Уебсайта;
 • “Администратор” – търговско дружество ЕТ “ЛИМАН – 8 – ЕЛИНА КОЛЕВА”, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата;
 • “Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице,  което се е съгласило с Общите условия, достъпа до Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях;
 • Клиент – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което е поръчало услуга от платформата на Доставчика;
 • “Услуги” – всички услуги на Администратора или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Платформата;
 • “Артикул” – вещ, стока, услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата; 
 • „Наложен платеж“ – доставяне на пратка чрез универсалната пощенскa услугa срещу заплащане от получателя на определена от подателя сума. 
 • „Обработване на лични данни” – включва всякакви действия по събиране, получаване, записване, организиране, съпоставяне, обновяване, променяне, извличане и по всякакъв друг законосъобразен начин използване и споделяне на личните данни на Потребител.
 • „Количка“ –  представлява секция на платформата, имаща роля на временен склад за продуктите, които Потребителят е избрал за покупка чрез електронния магазит.

ІII. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.3.(1) Администратор на Платформата www.MagazinNatural.bg e ЕТ “ЛИМАН – 8 – ЕЛИНА КОЛЕВА” със седалище и адрес на управление с. Вранино, община Каварна, вписано в регистъра на търговските дружества към Агенция по вписванията – ТРРЮЛНЦ с ЕИК 834030684, телефон за връзка: 0877838310, електронна пощаoffice@liman8.bg.  

(2) Номер и дата на удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни, предназначени за консумация от хора в БАБХ: 101/22304/04.09.2015 г.

(3) Потребителите могат да подават жалби, искания или рекламации на електронна пощаnatural@liman8.bg или мобилен телефон0885096574.

(4) При упражнено право на отказ Потребителите могат да връщат стоките на адрес: гр. Kaварна, ПК 9650, бул.” „България“” 30, Магазин „Натурал”.

Чл.4. Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

телефон на потребителя: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 

 1. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.5. Настоящите ОУ се прилагат спрямо всички договорни правоотношения на Доставчика и отделните Потребители. Общите условия се прилагат и след прекратяване на договорното правоотношение с Потребителя до окончателното уреждане на задълженията му към Доставчика. 

Чл.6. Ползването на платформата се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия. С поръчване на предлаганите на платформата артикули Потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани на основание сключения между него и Доставчика договор. Такива данни са име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес и др. 

Чл.7.(1) Доставчикът се задължава да изпълни поръчката на Потребителя съобразно настоящите Общи условия и действащото към момента на поръчката  законодателство на Република България. 

(2) Дружеството си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който електронният магазин функционира и условията или всякакви промени, свързани със законовите изисквания. Извършените изменения на общите условия влизат в сила в отношенията между страните след публикуването на изменената им версия на Платформата.

Чл.8. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

Чл.9. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди вследствие на употреба на продукти в нарушение на настоящите ОУ и съпътстващите всеки продукт инструкции за употреба и мерки за безопасност. 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл.10. Платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.MagazinNatural.bg предоставя на потребителите следната информация относно търговеца и предлаганите от него услуги, а именно както следва: 

 • Основни характеристики на стоките;
 • Наименованието, седалището и адреса на управление на търговеца, телефонен номер, адрес и електронна поща за осъществяване на бързо и ефективно общуване с търговеца; 
 • Адрес на физическия магазин „Натурал“, където търговецът осъществява стопанската си дейност и на който адрес потребителят може да изпрати евентуални жалби и рекламации;
 • Крайната цена на стоките с включени всички данъци, без включена цена за доставка; 
 • Условията за изчисление размера на разноските за доставка на поръчаните стоки(куриерски такси);
 • Информация относно разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато тези разходи са изчислени на база, различна от основната тарифа;
 • Условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите;
 • Информация относно предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;
 • Условия за упражняване право на отказ от договор в това число срокът и начинът за неговото упражняване. Образец на формуляр за упражняване правото на отказ.
 • Информация за случаите, в които потребителят заплаща разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ.
 • Информация за случаите, в които потребителят няма право на отказ или информация за обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ от договора;
 • Информация за наличието на законова гаранция, когато е приложило;
 • Информация за наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях когато е приложимо;
 • Информация за предвидените от търговеца процедури за извънсъдебно решаване на спорове. 
 • Информация относно възможностите за сключване на договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на стоките, предлагани на платформата www.MagazinNatural.bg,
 • Информация относно правото на всеки Потребител на платформатада оттегли своето съгласие за обработка на личните му данни по всяко време, като и за задължението му да уведоми писмено за това Доставчика. 

Чл.11. Доставчикът в платформата www.MagazinNatural.bg, организира доставянето на потвърдени стоки от Потребителя.

Чл.12.(1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата www.MagazinNatural.bg, договор за покупко-продажба от разстояние и при общи условия, на адрес https://www.MagazinNatural.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2)По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки при общи условия, Доставчикът на платформата www.MagazinNatural.bg, се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата артикули. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата www.MagazinNatural.bg .

(3) Потребителите заплащат на Доставчика на платформата www.MagazinNatural.bg възнаграждение за доставените стоки и услуги, съгласно условията, определени в платформата www.MagazinNatural.bg, и в настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата www.MagazinNatural.bg.

Чл.13. Потребителят и Доставчикът в платформата www.MagazinNatural.bg, се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА www.MagazinNatural.bg

Чл.14.(1) Основните характеристики на продуктите, които са предмет на продажба чрез платформата са описани на български език върху придружаващи всеки един от продуктите индивидуална опаковка, листовка и/или съпътстващ продукта етикет. 

(2) Потребителят се задължава да използва предоставените му стоки едва след прочитане на съпътстващите го листовки и опаковки, включително при стриктно спазване на описаните от производителя инструкциите за употреба и предпазни мерки. 

(3) Лица на възраст под 18 години могат да използват предлаганите нехранителни продукти едва след получаване на разрешение от техен родител или попечител.

(4) Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди вследствие на ползване на продукт, което не е съобразено с предоставените в листовките и/или опаковките инструкции за употреба и мерки за безопасност. 

(5) Продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия, предлагани чрез електронната платформа, не се извършва на лица под 18 години. 

(6) Доставчикът няма задължения да проверява самоличността и възрастта на Потребителите. Предполага се, че електронните заявления, извършени от Потребителите на платформата са извършени от лицата, чиито данни са посочени в предвидените форми за Поръчка на платформата на електронния магазин. 

VII. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл.15.(1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Доставчика – https://www.MagazinNatural.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика артикули. 

(2)  Когато потребител добави продукти към количката си, но не завърши своята поръчка системата след 2 часа автоматично ще му изпрати електронно напомняне, че има незавършена поръчка. Повторно напомняне ще бъде изпратено след изтичане на общо 24 часа от момента на добавянето на продуктите към количката. Напомнителните електронни съобщения имат за цел да информират потребителя за наличието на заявени продукти в количката, но незавършена поръчка и нямат рекламен характер. Потребителят има право по всяко време да се откаже от получаване на описаните напомнителни съобщения чрез извършване на редакция на настройките на потребителския си профил в платформата.

(3) При потвърждаване на поръчка чрез интерфейса на електронния магазин е необходимо Потребителят да предостави данни за извършване на доставката. 

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл или чрез друг подходящ способ, че поръчката му е приета. Договорът за покупко-продажба на стока или  услуга се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката от Доставчика. При преценка на търговеца, последният използва и телефонно обаждане до потребителя за потвърждаване на поръчката и сключване на договор от разстояние. В началото на разговора търговецът ВИНАГИ се представя на потребителя с името/наименованието на търговеца, от чието име се извършва обаждането, както и търговската цел на обаждането.

(5) При заявена и потвърдена от Доставчика поръчка същият я предава за доставка на куриер в рамките на същия ден, ако същата е направена и потвърдена до 15.00 часа. 

(6) При заявена и потвърдена от Доставчика поръчка същият я предава за доставка на куриер в рамките на следващия ден, ако същата е направена и потвърдена след 15.00 часа. 

(7) Всяка поръчка може да бъде безплатно отказана до 15:00 часа в рамките на деня на самата поръчка. Поръчките направени след 15:00 часа могат да бъдат безплатно отказани до 15:00 часа в рамките на следващия ден. За упражняване правото на отказ от поръчка Потребителят следва да уведоми за това Доставчика на електронна поща natural@liman8.bg или да го информира с телефонно обаждане на номер 0885096574.

(8) При отказана поръчка извън посочените в предходната алинея срокове или при невзета поръчка от офис на Еконт/Спиди или личен адрес при упражнено право на отказ, Потребителят следва да  заплати транспортните куриерски разходи за връщането на поръчката до адрес: гр. Kaварна, ПК 9650, бул.„България” № 30, Магазин „Натурал”, телефон за контакт 0885096574.

(9) Доставката се извършва чрез куриерска услуга съобразно избрания от Потребителя план за доставка. 

(10) Цените за доставка за използваната от Доставчика куриерска услуга – „Стандарт 24 часа“, предлагана от “СПИДИ” АД са както следва: 

Тегло кг.

Офис-Офис

Добавка за взимане

от адрес

Добавка за доставка до адрес

До 1 кг

3,00

0,68

0,93

До 3 кг

3,00

0,68

1,80

До 6 кг

4,30

1,00

3,72

До10 кг

5,38

1,00

3,55

До 20 кг

9,87

1,00

4,42

 • цените са без включено ДДС.

(11) Цените за доставка за използваната от Доставчика куриерска услуга, предлагана от “ЕКОНТ ЕКСПРЕС” ООД са съгласно сключен договор и се изчисляват при финализиране на поръчка.

 VIII. ЦЕНИ

Чл.16.(1) Крайната цена на стоките е в български левове и е изписана на страницата за представяне на съответния артикул. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

(2) Ако в платформата изрично не е посочено друго, се приема, че цената на съответния артикул е с включен Данък върху добавената стойност.

Чл.17. Доставчикът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в платформата продукти, като такива промени няма да засягат вече потвърдени поръчки.

Чл.18. Обявените на платформата цени не включват цена за доставка на поръчаните от Потребителя стоки и услуги. 

Чл.19. Доставчикът не начислява никакви допълнителни разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

 

 1. ПЛАЩАНЕ

Чл.20.(1) Потребителят заплаща цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при изпращане на стоката чрез плащане, посредством виртуален ПОС терминал или при получаване в брой или чрез физически ПОС терминал, при доставка на стоките на посочените от Потребителя адреси. 

(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лева, плащането се извършва единствено посредством банков превод или внасяне по платежната система на Доставчика. 

 

 1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл.21.(1) По отношение на стоките, които не са потребими, Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето, упълномощено от него лице.

(2) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. При връщане стоките трябва да са във вида, в който са били закупени, с оригиналната си опаковка.

(3) Транспортните разходи за връщане на закупените продукти са за сметка на Потребителя.

(4) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Доставчика за решението си да се откаже от договора чрез попълване и изпращане на формуляр за упражнено право на отказ.

(5) Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

(6) Заплатената сума на върнатите стоки се възстановява не по-късно от 14 дни след получаването на стоките, за които е упражнено право на отказ.

Чл.22. Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, или са с нарушена от Потребителя цялост; 
 1. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката;
  6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

Чл.23. Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по банков път или чрез наложен платеж.

Чл.24. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

XI.РЕКЛАМАЦИИ И ЖАЛБИ

Чл.25. Потребителите имат право на рекламация към куриерската служба в случай, че получените от тях пратки са повредени, загубени, унищожени или ограбени или при неспазени срокове за доставка. Рекламация към Куриерската служба  може да бъде подадена във връзка с непълно, неправилно или забавено изпълнение на договора за куриерска услуга, в срок до 6(шест) месеца за куриерски пратки, доставени с „Еконт експрес“ ООД и в срок до 1(един)месец за пратки, доставени със „Спиди“ АД, считано от датата на приемането на пратката. Рекламация за получената куриерска служба може да бъде предявена за всички останали случаи, в които Потребителя счита, че са му нарушени правата.. В случаите, когато неточното изпълнение на услугата е установено пред служител на куриерската служба и в негово присъствие,  Потребителят следва да заяви непосредствено своята претенция и да попълни рекламационно писмо. В случаите на липсваща пратка, част от пратка или повредена пратка Куриерът съставя констативен протокол, който прилага като част от процедурата по рекламационното производство. Куриерът е длъжен да започне рекламационно производство и при липса на съставен констативен протокол.

Чл.26.(1) Търговецът предоставя на потребителя стоки, които съответстват на договора за продажба от разстояние.

(2) За да съответства на договора, поръчката трябва:

 1. да отговаря на описанието, количеството и качеството, предвидени в договора;
 2. да отговаря на информацията, съдържаща се в рекламата или предоставена по друг начин преди сключване на договора;
 3. да притежава обичайните характеристики на стоките от същия вид;

Чл.27.(1) Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на стоката, която съществува при доставка на стоката и се прояви до две години след доставката й,  но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора.

(2) Когато стоката не съответства на договора, потребителят има право да получи стока, която съответства на договора или да му бъде възстановена стойността на  несъответстваща стока. 

Чл.28(1) Потребителят има право да предяви рекламации на стоките, когато те не съответстват на договора, пред търговеца или упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава писмено на електронен адрес natural@liman8.bg или устно на телефонен номер 0885096574.

(3) При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за привеждане на стоката в съответствие с договора, за намаляване на цената или за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума.

(4) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт.

(5) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1.касова бележка или фактура;

2.протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл.27.(1) Търговецът или упълномощено от него лице приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

(2) Търговецът поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации във всяко едно от местата, посочени в ал. 4.

(3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията.

(4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е поръчана услугата, или на интернет сайта на търговеца, на който е направена поръчката, или на адреса на управление на търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е поръчана услугата. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Чл.29. Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл.30. Доставчикът се задължава в срок до 45 дни от предявяване на рекламацията да проучи същата и да уведоми писмено рекламанта за резултата. В случай на подадени непълни данни в рекламацията, срокът се удължава с времето, необходимо за уточняване, но не по-дълго от 1 месец.

Чл.31. При уважена рекламация Доставчикът възстановява на Потребителя пълната стойност на заплатената от него продажна цена. 

Чл.32. Срокът за изплащане на обезщетения по приети за основателни рекламации е 20 работни дни, считано от датата на изготвяне на отговора по рекламацията.

Чл.33. Доставчикът не носи отговорност в следните случаи:

 • за повреждане или унищожаване на пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
 • когато поради посочен от Потребителя непълен или погрешен адрес пощенската пратка е доставена на друго лице;
 • за забавени или недоставени пратки поради посочен от Потребителя непълен или погрешен адрес;
 • когато потребителят не е предявил писмена рекламация в предвидения за това срок;

Чл.34. Подадени от Потребителите жалби ще бъдат разглеждани по реда за разглеждане на рекламации. 

Чл.35. Споровете между Потребителите и Доставчикът се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от независимите медиатори на Доставчика – Петя Тихомирова Тихчева – медиатор, вписан в Регистъра на Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието под рег. №20190731027 и  Радослав Данков Данков- медиатор, вписан в Регистъра на Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието под рег. №20181023002, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

XII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл.36. Доставчикът обработва лични данни на физически лица /физически лица – клиенти, физически лица – контрагенти, физически лица, представляващи юридически лица и/или други организации, други физически лица в преддоговорни и/или договорни отношения/, при спазване на изискванията на Регламент 2016/679, действащия към момента на предоставяне на услугата Закон за защита на личните данни, Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита, както и с Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на Доставчика.

Чл.37. Потребителят декларира, че с приемането на настоящите Общи условия е запознат и се съгласява, че за изпълнение на предоставяните му услуги личните му данни могат да бъдат предавани на свързаните с Доставчика, външни консултанти, адвокати, счетоводители, одитори и/или финансови институции, както и на други трети лица във връзка със събиране на вземанията на Дружеството включително, т.нар. колекторски дружества и частни съдебни изпълнители, както и за изпълнението на техническа обезпеченост и изпълнение на услугите – могат да се предоставят на телекомуникационни доставчици, куриерски служби и други подобни.

Чл.38. Потребителите имат право да осъществяват достъп до платформата без предоставяне на лични данни и регистрация. 

Чл.39. Доставчикът изисква и обработва лични данни единствено при изпращане на поръчка без регистрация, при заплащане на поръчка по един от посочените в платформата методи, при изпращане на запитване чрез формата за контакт.

Чл.40. При изпращане на поръчка без регистрация или запитване чрез формата за контакт, Доставчикът ще изиска и обработи лични данни, които са необходими единствено и само за изпълнение на доставка и заплащане на заявената поръчка, а именно както следва: 

 • име и фамилия;
 • email адрес;
 • държава, населено място, пощенски код и адрес;
 • телефон за контакт.

Чл.39.Доставчикът обработва лични данни единствено със следните цели: 

 • Изпълнение, доставка и заплащане на поръчаните от потребителя стоки.
 • За целите на счетоводното отчитане.

Чл.41. Доставчикът не събира и обработва лични данни, които: 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравословното състояние, сексуалния живот или до човешкия геном, освен в случаите, когато е постъпил сигнал за нежелан страничен ефект след употреба на продукт;
 • се предоставят от потребители, ненавършили 16-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 16-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват платформата, услугите и съдържанието.

 

Чл. 42. (1) Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни са предвидените в националното законодателство както и посочените в Регламента правни рамки. След изтичането на определения от Регламента срок, съответните данни се заличават по установени правила, ако вече не са необходими за изпълнението на договор или за възникване на договор между двете страни.

(2) Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтече, личните данни в срок до 12 месеца след изтичане на срока или постигане на целта се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

XIII.ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И МЯСТО НА ЮРИСДИКЦИЯ

Чл.43. За търговските отношения между Дружеството и Потребителите се прилага българския закон.

Чл.44. Компетентният съд за решаване спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Потребителите е компетентния съд на Република България.

Чл.45. Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители на платформата на www.MagazinNatural.bg считано от 19.12.2023 г..